Gedragscode Ooijevaar

Iedere werknemer of onderaannemer van Ooijevaar (hierna te noemen: de werknemer) dient zich tegenover de bewoner(s) van het werkadres te gedragen conform de onderstaande regels:

 1. De werknemer beschikt over een deugdelijke legitimatie. Tevens dient aangetoond te kunnen worden dat hij een dienstverband heeft bij Ooijevaar. Deze documenten worden op het eerste verzoek getoond. Ook (werknemers van) onderaannemers dienen zich te kunnen legitimeren en aan te kunnen tonen dat ze werken in opdracht van Ooijevaar. Indien de werknemer zich niet kan legitimeren of niet aan kan tonen dat hij handelt namens Ooijevaar, is het de bewoner toegestaan de werknemer de toegang tot het perceel en de woning te weigeren.
 2. De opgedragen werkzaamheden mogen alleen op werkdagen tussen 07.00 uur 's ochtends en 17.00 uur 's middags worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten voornoemde tijdsperiode dient vooraf toestemming te worden verkregen van de opdrachtgever en de bewoner.
 3. Voor alle werkbezoeken, leveringen e.d. dient met de bewoner tijdig een afspraak gemaakt te worden. Ook het niet doorgaan of verzetten van de afspraak dient correct en tijdig met de bewoner gecommuniceerd te worden.
 4. De werknemer informeert de bewoner bij binnenkomst over het doel van het bezoek, onder verwijzing naar de daarover gemaakte afspraak.
 5. De werknemer voert de werkzaamheden op voortvarende en correcte wijze uit.
 6. De werknemer houdt zoveel mogelijk rekening met de privacy en eigendommen van de bewoner.Hij neemt zo nodig maatregelen ter bescherming van de eigendommen van de bewoners of derden tegen vervuiling of beschadiging.
 7. De werknemer dient onverwijld door hem geconstateerde dan wel veroorzaakte schade aan eigendommen van de bewoner te melden aan de bewoner en aan Ooijevaar.
 8. De werknemer zorgt ervoor dat hij gepaste werkkleding draagt en dat zijn uiterlijk, in alle redelijkheid, verzorgd is.
 9. De werknemer gebruikt geen alcohol of drugs voor of tijdens het werk en/of staat niet onder invloed daarvan.
 10. Ongepast taalgebruik dient te worden vermeden.
 11. De werknemer rookt niet in de woning.
 12. De werknemer gebruikt geen radio of andere geluidsapparatuur tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. In overleg met de uitvoerder is het voor bepaalde werkzaamheden wel toegestaan om een koptelefoon of oortjes te gebruiken.
 13. De werknemer dient de plaats waar hij de onderhoudswerkzaamheden verricht, na voltooiing daarvan, in alle redelijkheid, schoon achter te laten. Eventueel door de werkzaamheden veroorzaakt afval of vervuiling wordt door de werknemer opgeruimd.
 14. De werknemer mag geen gebruik maken van voorzieningen van de bewoner (zoals toilet, keuken, badkamer, telefoon e.d.).
 15. De werknemer gaat niet met de bewoner of derden in discussie over onderwerpen die de belangen van de opdrachtgever kunnen schaden.
 16. De werknemer dient de bewoner altijd aan te spreken met u, meneer of mevrouw.
 17. De werknemer komt alleen in die ruimtes van de woning waar op die dag binnen werkzaamheden worden uitgevoerd.
 18. De werknemer zorgt dat buiten de werktijden om materiaal en materieel binnen een afgesloten werkgebied of elders op het bouwterrein worden opgeslagen.

Waar gesproken wordt over hij/hem/zijn kan ook gelezen worden zij/haar.
Waar gesproken wordt over bewoner, kan ook gebruiker gelezen worden.

Deze afspraken zijn opgenomen in het Sociaal Plan en ondertekend door bouwbedrijf Ooijevaar met de Bewonerscommissie en met ZVH.